इतिहास समज आणि गैरसमज – History understanding and misunderstanding

इतिहास अभ्यास (history exercises) करताना बराचसा गोंधळ होतो अनेक विचार , विचारधारा, ह्यांच्या मार्फत इतिहासाचे विकृतीकरण किंवा सोयीनुसार वापर केलेला असतो, अशा वेळी वाचकांची तारांबळ उडते , आणि कोणता इतिहास खरा हा प्रश्न मनात डोकावत…
Read More...