दीप अमावस्या कहाणी । Gatari Amavasya 2021 । गटारी |Deep Amavasya HD Images 2021

घरातील इडापिडा टाळून, अज्ञान, रोगराई दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश पसरवण्यासाठी दीप प्रज्वलित करून त्यांची पूजा करावी हेच आपली संस्कृती दीप अमावस्या या दिवसातुन सांगते.

दीप अमावस्या कहाणी (Deep Amavashya Kahani): 

ऐका दिव्यांनो, तुमची कहाणी आज सांगत आहे. एक आटपाट नगर होतं. तिथे एक राजा होता. त्याला एक सून होती. तिने एके दिवशी घरांतला एक पदार्थ स्वतः खाल्ला आणि उंदरावर आळ घातला आंणि आपल्यावरचा प्रमाद टाळला.

इकडे उंदरांनी विचार केला, आपल्यावर उगाच आळ आला आहे, तेव्हां आपण तिचा सूड घ्यायचा , असा सर्वांनी विचार केला. त्यांनीं रात्रीं हिची चोळी घरी आलेल्या पाहुण्याच्या अंथरुणात नेऊन टाकली. दुसरे दिवशी हिची फजिती झाली. सासू-दिरांनी निंदा केली, घरांतून तिला हाकलुन  दिली.

सुनेचा रोजचा नेम असे, रोज दिवे घासायचे, तेलवात करायची, ते स्वतः लावायचे, खडीसाखरेनं त्यांच्या ज्योती साराव्या, दिव्यांच्या अमावस्येच्या दिवशीं त्यांना चांगला नैवेद्य दाखवावा. त्याप्रमाणं ही घरांतून निघाल्यावर तें बंद पडलं.

पुढं ह्या अमावस्येच्या दिवशीं राजा शिकारीहून येत होता. एका झाडाखालीं मुक्कामास उतरला. तिथं त्याच्या दृष्टिस एक चमत्कार पडला. आपले सर्व गांवातले दिवे अदृश्य रूप धारण करून झाडावर येऊन बसले आहेत. एकमेकांपाशी गोष्टी करीत आहेत. कोणाचें घरीं जेवावयास काय केलं होतं, कशी कशी पूजा मिळाली, वगैरे चौकशी चालली आहे. सर्वत्रांनी आपाआपल्या घरीं घडलेली हकीकत सांगितली.

त्यांच्यामागून राजाच्या घरचा दिवा सांगूं लागला. बाबांनो, काय सांगू ? यंदा माझ्यासारखा अभागी कोणीं नाहीं. मी दरवर्षी सर्व दिव्यांत मुख्य असायचो, माझा थाटमाट काही निराळाच व्हायचा, त्याला यंदा अशा विपत्तींत दिवस काढावे लागत आहेत. इतकं म्हटल्यावर त्याला सर्व दीपकांनी विचारलं. असं होण्याचं कारण काय ?

मग तो सांगूं लागला. बाबांनो, काय सांगूं ? मी ह्या गांवच्या राजाच्या घरचा दिवा. त्याची एक सून होती, तिनं एके दिवशीं घरांतला पदार्थ स्वतः खाल्ला आणि उंदरांवर आळ घातला. आपल्यावरचा प्रमाद टाळला. इकडे उंदरानें विचार केला, हा आपल्यावर उगाच आळ घातला आहे, तेव्हां आपण तिचा सूड घ्यावा. असा सर्वांनी विचार केला. रात्रीं तिची चोळी पाहुण्याच्या अंथरुणांत नेऊन टाकली. दुसरे दिवशी तिची फजिती झाली. सासू-दिरांनीं निंदा केली, घरांतून तिला हाकलुन दिली. म्हणून मला हे दिवस आले. ती दर वर्षी माझी मनोभावं पूजा करीत असे. जिथं असेल तिथं खुशाल असो ! असं म्हणून तिला आशीर्वाद दिला.

घडलेला प्रकार राजानं श्रवण केला. आपल्या सुनेचा अपराध नाहीं अशी त्याची खात्री झाली. घरी आला. कोणी प्रत्यक्ष पाहिलें आहे काय म्हणून चौकशी केली.

तिला मेणा पाठवून घरीं आणली. झाल्या गोष्टीची क्षमा मागितली. साऱ्या घरांत मुखत्यारी दिली. ती सुखानं रामराज्य करूं लागली. तर जसा तिला दीपक पावला आणि तिच्यावरचा आळ टळला, तसा तुमचा आमचा टळो ! ही सांठा उत्तरांची कहाणी पांचां उत्तरीं सुफळ संपूर्ण.

दीप अमावस्या कशी साजरी करायची ?

दिवा मांगल्याचे प्रतीक आहे. दीप अमावस्या म्हणजे आषाढ अमावस्या होय. या दिवसानंतर श्रावण महिन्याची सुरुवात होते.
या दिवशी घरातील दिव्यांना दूध पाण्याने धुऊन स्वच्छ करावेत.
पाटावर वस्त्र घालून त्यावर दिवे ठेवावेत.
पाटाभोवती सुरेख रांगोळी काढावी.
फुलांची आरास करावी.
सर्व दिवे प्रज्वलित करावेत.
हळद, कुंकू, फुले, अक्षता वाहून मनोभावे पूजा करावी
आघाडा, दूर्वा, पिवळी फुले यांनी दिव्यांची पुजा करावी
कणकेचे उकडीचे गोड दिवे बनवून नैवेद्य दाखवावा.
या मंत्राने दिव्याची प्रार्थना करावी.

दीप सूर्याग्निरूपस्त्वं तेजस: तेज उत्तमम ।
गृहाणं मत्कृतां पूजा सर्व कामप्रदो भव:॥

अर्थात
‘‘हे दीप, तू सूर्यरूप व अग्निरूप आहेस. तेजा मध्ये तू उत्तम तेज आहेस. माझ्या पूजेचा तू स्वीकार कर आणि माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण कर.’’.

त्यानंतर दिव्यांची वरील कहाणी करावी.

घरातील इडापिडा टाळून, अज्ञान, रोगराई दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश पसरवण्यासाठी दीप प्रज्वलित करून त्यांची पूजा करावी हेच आपली संस्कृती दीप अमावस्या या दिवसातुन सांगते.

आषाढी अमावस्या हि गटारी नसुन तर दीप अमावस्या आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे, आणि हा दिवस साजरा करावा.

1 Comment
  1. Mahesh Raut says

    Good

Comments are closed.